Efter debattartikeln i Svenska Dagbladet svarade Ann-Mari Begler och Skolinspektionen så här på kritiken:

Brister i arbetet med särskilt stöd, SvD Brännpunkt 13 april, 2015

REPLIK | SKOLAN

Våra granskningar visar att många av de elever som placeras i särskild undervisningsgrupp tidigare inte har fått det stöd som motsvarar deras behov.
Ann-Marie Begler

Skolinspektionen ser i vår tillsyn och granskning att skolorna ofta brister i arbetet med särskilt stöd. Vi vet att många föräldrar får kämpa för något som deras barn har laglig rätt till. Det är inte acceptabelt.

Men diskussionen om vad som krävs för att förbättra situationen för barnen måste utgå från fakta. Föräldranätverket Barn i Behov bygger delar av sin debattartikel på SvD Brännpunkt 11/4 på några missförstånd.

Föräldranätverket skriver att Skolinspektionen driver nedläggning av och en kampanj mot särskilda undervisningsgrupper. Det är ett påstående som inte stämmer.

Vårt uppdrag är att granska att kommuner följer den lagstiftning som är till för att säkerställa att alla elever får det stöd de behöver för att klara målen. Vi har följande utgångspunkter:

• Skollagen säger att elever ska få det stöd de behöver. Särskilda undervisningsgrupper ska finnas för de elever som behöver dem.

• Skolan och kommunen måste alltid utgå från den enskilda elevens behov och förmåga.

• Syftet med regleringen med särskilda undervisningsgrupper är att säkerställa att barnen hela tiden har rätt stöd. Ett beslut som löpande ska omprövas utifrån elevens behov, både i omfattning och tidsperiod. Elever som kan återgå till ordinarie klass, i några eller i alla ämnen, ska få möjlighet att göra det.

• Särskilda undervisningsgruppen ska därför vara en del av skolan. Om elever placeras på enheter som har organiserats som separata skolor istället för särskilda undervisningsgrupper riskerar detta system att sättas ur spel. Det finns risk att barn slentrianmässigt placeras på sådana enheter med mycket små möjligheter att när det är aktuellt att komma tillbaka till ordinarie undervisning.

• Innan eleven får sin utbildning tillgodosedd i särskild undervisningsgrupp måste det utredas att det är just detta stöd eleven behöver för att nå kunskapsmålen. Skolor måste även se över och utveckla det särskilda stöd eleverna får innan beslut om särskild undervisningsgrupp, så att det håller god kvalitet och motsvarar de behov eleven har.

Våra granskningar visar att många av de elever som placeras i särskild undervisningsgrupp tidigare inte har fått det stöd som motsvarar deras behov.

Jag delar synen att det är viktigt med en diskussion om inkludering. Jag tror att det går att överbrygga motsättningen mellan den inkluderingstanke som genomsyrar styrdokumenten och den exkludering som särskild undervisningsgrupp innebär. Ett inkluderande förhållningssätt utesluter inte att exkluderande verktyg används för de elever som verkligen behöver det.

Många elever kan behöva få sin undervisning tillgodosedd i särskild undervisningsgrupp, då ska de också få det.

ANN-MARIE BEGLER
generaldirektör Skolinspektionen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *